شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ | Saturday 25 May 2024

داور ديدار تيم‌هاي پرسپوليس و سپاهان به 8 ماه محروميت از تمامي فعاليت‌هاي ورزشي محکوم شد

به گزارش انارما،پس از بررسي هاي مستمر و مختلف از سوي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال، راي اين کميته درباره پرونده محسن قهرماني به شرح زير صادر شد:

قهرمانی

گزارش واصله از ستاد رسيدگي به تخلفات اخلاق حرفه اي فوتبال که به شماره 328 مورخ 28/8/1392 جهت رسيدگي به کميته انضباطي ارجاع و به شماره 763 / م مورخ 2/9/1392 ثبت شده، حکايت دارد که پس از اظهارات علي دائي (سرمربي تيم فوتبال باشگاه پرسپوليس) و مديرعامل آن باشگاه مبني بر قضاوت شائبه بر انگيز آقاي محسن قهرماني در مسابقه مورخ 29/6/1392 تيم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و پرسپوليس در شهر اصفهان ، مراتب در ستاد رسيدگي به تخلفات اخلاق حرفه اي فوتبال در جريان بررسي قرار گرفته و همزمان منوچهر باديه مالک تيم نفتون تهران نيز مسائلي را پيرامون رفتار غير حرفه اي محسن قهرماني در جريان مسابقات ليگ دسته سوم مطرح کردند که آن ستاد موضوع را ظرف حدود دو ماه بررسي و در نتيجه تحقيقات مقدماتي محسن قهرماني ، رضا کرمانشاهي ،محمد رضا مولايي ، علي رضا حاتم ، منوچهر باديه ، مسعود اکبري ، مرتضي کريمي ، عليرضا ايلدروم ، سعيد علي نژاديان و غيره را متخلف شناخته و پرونده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني به کميته انضباطي ارسال کردند . کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با بررسي دقيق اوراق پرونده و انجام تحقيقات گسترده از افراد مختلف در پرونده و نيز با ارجاع پاره اي از تحقيقات به مبادي ذيربط از جمله وزارت ورزش و استعلام از نهاد هاي مرتبط و دريافت پرينت هاي بانکي و مخابراتي و نيز حسب مورد مواجهه حضوري افراد با يکديگر و همچنين تحقيقات تکميلي از افرادي که عنداللزوم به کميته دعوت شدند ، مشخص شد که برخي رفتارهاي غير ورزشي و سوء جريان مالي و اقدامات نامشروع از جمله ايجاد روابط ناسالم با برخي افراد از جامعه داوري و تلاش براي تطميع آنان و پرداخت وجوه غير قانوني توسط بعضي افراد مذکور در پرونده صورت گرفته است . بنا به مراتب کميته انضباطي با اعلام ختم رسيدگي و به استناد مقررات انضباطي و اخلاقي فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) و آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و حاکميت بند 1 ماده 6 و ماده 43 اين آئين نامه ، به شرح آتي اقدام به اتخاذ تصميم مي نمايد :

بخش اول : در خصوص اعلام علي دائي و باشگاه پرسپوليس مبني بر وجود شائبه در داوري مسابقه مورخ 29/6/1392 بين تيمهاي فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و پرسپوليس تهران : 

الف) با تحقيقات به عمل آمده معلوم شد که هيچگونه روابط نا سالم مالي بين تيم داوري و باشگاه سپاهان اصفهان وجود نداشته است و هرگونه اشتباه فني داوري که در مسابقه مذکور از ديد برخي کارشناسان مطرح شده قابل طرح در کميته انضباطي نيست.

ب) با توجه به اظهارات علي دائي در مصاحبه هاي بعد از مسابقه مبني بر رفتار غير حرفه اي و روابط ناسالم مالي مرتبط به محس قهرماني که در گذشته اتفاق افتاده است ، با بررسي کامل و تحقيق از افراد مرتبط با موضوع ، مشخص شد که مرتضي کريمي (داور فوتبال) با انگيزه هاي نامشروع ضمن ايجاد ارتباط با محسن قهرماني و برخي مقامات باشگاه راه آهن (که به واسطه حضور محمدرضا مولايي در باشگاه راه آهن انجام گرديده) زمينه را براي دريافت مبالغي از باشگاه مذکور فراهم کرده است به نحوي که با انتقال درخواست قهرماني توسط محمدرضا مولايي به عوامل باشگاه راه آهن ، نتيجتاً به دستور رستم زندي سرپرست باشگاه راه آهن مبلغ بيست ميليون ريال توسط مسعود اکبري (عکاس باشگاه راه آهن) به حساب اعلامي محسن قهرماني واريز مي شود و چون دراين خصوص افرادي با داشتن سمت فوتبالي (در بين مقامات وقت باشگاه راه آهن) از جزئيات مطلع بوده اند و اقداماتي به موقع جهت پيشگيري از رفتار غير قانوني به عمل نياورده و به مقامات فدراسيون فوتبال نيز اطلاع نداده اند لذا کميته انضباطي تخلف افراد ذيل را محرز دانسته و به شرح زير اعلام راي کرد :

1-علي دائي که از رفتارهاي خلاف قانون برخي عوامل وقت باشگاه راه آهن مطلع شده لکن عليرغم برخورد شخصي و مخالفت با موضوع ، مطابق تاکيد قانوني مقررات اخلاقي فيفا، آنرا به موقع به اطلاع مراجع ذي صلاح قانوني نرسانده است قصور نموده و به استناد بند 1 ماده 21 و شق الف ماده 6 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي به ايشان تذکر داده مي شودکه از اين پس به تکاليف قانوني خود عمل کند .

2- محمد دائي ، مسعود رشيد خياط ، علي رضا حاتم که از رفتارهاي خلاف قانون برخي عوامل وقت باشگاه راه آهن و موضوع انتقال وجه به حساب اعلامي اطلاع داشته و لکن عليرغم تاکيد قانوني مقررات اخلاقي فيفا آنرا به اطلاع مراجع ذي صلاح قانوني نرسانده اند، متخلف بوده و به استناد بند 1 ماده 21 و شق ب ماده 6 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي ، مورد توبيخ رسمي قرار گرفته و به نامبردگان تذکر داده مي شود که از اين پس به تکاليف قانوني خود عمل نمايد .

3-محمد رضا مولايي که به جهت دوستي قبلي با محسن قهرماني ، واسطه ايجاد رابطه غير قانوني وي با عوامل باشگاه راه آهن شده و نهايتا انتقال شماره حساب از محسن قهرماني به مقامات باشگاه راه آهن نيز توسط شخص وي ( محمدرضا مولايي ) صورت پذيرفته است ، مرتکب رفتار خلاف موازين اخلاقي و انضباطي فوتبال گرديده، لذا به استناد به ماده 62 آئين نامه انضباطي فيفا مصوب 2011 ميلادي و ماده 21 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي و ماده 40 آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال، ضمن محروميت شش ماهه از کليه فعاليت هاي مرتبط با فوتبال به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محکوم مي گردد .

4-محسن قهرماني (داور فوتبال) که با رفتار غير ورزشي و دون شان حرفه اي و ايجاد روابط غير قانوني با برخي افراد ، مرتکب اقدامات خلاف مقررات انضباطي و اخلاقي در فوتبال گرديده است ، حسب دلايل موجود و اقرار ايشان در جريان رسيدگي ،متخلف شناخته شده و مستنداً به ماده 62 آئين نامه انضباطي فيفا مصوب 2011 ميلادي و ماده 21 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي و ماده 40 آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال، به هشت ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محکوم مي شود .

5-رستم زندي (سرپرست تيم فوتبال باشگاه راه آهن) که ضمن اطلاع از درخواست غير قانوني ، با موافقت و تامين وجه از طريق واريز به حساب مسعود اکبري (يکي از عوامل باشگاه راه آهن) و صدور دستور پرداخت آن وجه به حساب اعلامي از سوي محسن قهرماني ، متخلف شناخته شده و مستندا به ماده 62 آئين نامه انضباطي فيفا مصوب 2011 ميلادي و ماده 21 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي و ماده 40 آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال به ده ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد .

6- مسعود اکبري (عکاس باشگاه راه آهن) که ضمن اطلاع از درخواست غير قانوني، پس از دريافت وجه از حساب بانکي رستم زندي (ظرف 65 ثانيه پس دريافت از رستم زندي) مبلغ بيست ميليون ريال را به حساب اعلامي از سوي محسن قهرماني واريز کرده و با کتمان حقيقت و اظهارات کذب ، سعي در منحرف نمودن مسير رسيدگي داشته است ، مستندا به ماده 62 آئين نامه انضباطي فيفا مصوب 2011 ميلادي و ماده 21 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي و ماده 40 آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال به دو سال محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال و پرداخت مبلغ يکصد ميليون ريال جريمه نقدي محکوم مي شود .

7-مرتضي کريمي (داور سابق فوتبال و متولي امور داوري در باشگاه راه آهن) که با ايجاد روابط ناسالم مالي موجبات برقراري ارتباط غير قانوني بين عوامل باشگاه راه آهن و قهرماني را فراهم آورده است، با توجه به مستندات موجود در پرونده و اقارير و اظهارات موثر ايشان در اين خصوص و برخي اقدامات غير قانوني و رفتارهاي غير ورزشي ديگر ، متخلف شناخته شده و مستندا به ماده 62 آئين نامه انضباطي فيفا مصوب 2011 ميلادي و ماده 21 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي و ماده 40 آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال به محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال به مدت ده سال محکوم شد .

8-با توجه عدم احراز هرگونه تخلف از سوي علي نژاديان، عليرضا ايلدروم و رضا کرمانشاهي (گروه داوري مسابقه مورخ 29/6/1392) کميته انضباطي حکم برائت ايشان را در اين بخش صادر و اعلام مي کند.

9-حساب اعلام شده از سوي محسن قهرماني ، (که در انعکاس اوليه به طور نادرست متعلق به يک خانم اعلام شده بود) به حميد متين مقدم ( داور هيات فوتبال استان خراسان رضوي ) تعلق دارد و چون نامبرده هيچ گونه تخلفي در تحصيل مبلغ و تملک آن نداشته و بدون سوء نيت و اطلاع ، فقط واسطه وصول مبلغ و تسليم آن به محسن قهرماني بوده است ، کميته انضباطي حکم بر برائت ايشان صادر و اعلام کرد.

بخش دوم : در خصوص ادعاي منوچهر باديه مبني بر طرح پيشنهادات نامشروع مالي پيرامون داوري مسابقات ليگ دسته سوم ازسوي محسن قهرماني و رضا کرمانشاهي به ايشان به اين شرح که :

نامبرده مدعي شده است که محسن قهرماني در شب قبل ازمسابقه بين دو تيم شهرداري جويبار و نفتون تهران يعني در تاريخ10/3/1392 ، در اتومبيل رضا کرمانشاهي در حضور بهروز مرادي ، پيشنهاد دريافت مبلغ بيست و پنج ميليون تومان به صورت سکه ، نموده است و با توجه به عدم ارائه دلايل و مستندات کافي از قبيل پرينت تلفن ، عکس ، فيلم يا صداي ضبط شده و غيره و نيز با توجه به اظهارات ضد و نقيض ايشان و شاهد تعرفه شده وي و توجهاً به مفاد اظهارات داريوش صابر مطلق و يعقوب سخندان (کمک داوران محسن قهرماني در مسابقه ذکر شده ) و با اين توضيح که منوچهر باديه حسب اعلام دبير ستاد تخلفات حرفه اي فوتبال، چهار مرتبه به جهت مواجهه حضوري با افراد موضوع پرونده دعوت شده، لکن حاضر به مواجهه حضوري نشده و يک مرتبه نيز در تاريخ 30/9/92 به جهت مواجهه حضوري به کميته انضباطي دعوت گرديده و اين بار نيز حاضر به مواجهه نشده است و با توجه به پيشينه تخلفات و پرونده هاي انضباطي منوچهر باديه، کميته انضباطي اظهارات ايشان را مقرون بر صحت ندانسته و اعلام ميدارد :

1 – در خصوص ارتکاب هرگونه تخلف و رفتار غير قانوني محسن قهرماني و رضا کرمانشاهي پيرامون ادعاي منوچهر باديه ، نظر به اينکه در اين پرونده ، هيچگونه دليل و مدرک کافي براي انتساب هرگونه تخلف به نامبردگان در پرونده وجود ندارد و مدعي نيز در طول رسيدگي ، نتوانسته مستندات کافي براي ادعاي خود ارائه دهد ، کميته انضباطي حکم بر برائت نامبردگان در اين بخش را صادر و اعلام ميکند .

2 – بهروز مرادي از عوامل باشگاه نفتون تهران به جهت مشارکت در رفتار غير ورزشي که حسب اقرار خود در جريان رسيدگي ، همکاري در اجراي مقاصد منوچهر باديه را قبول کرده است و همچنين با توجه به اظهارات کذب و ضد و نقيض ايشان در پرونده و کتمان برخي حقايق ، مستندا به ماده 62 آئين نامه انضباطي فيفا مصوب 2011 ميلادي و ماده 21 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي و ماده 40 آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال به شش ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال محکوم مي شود.

3- در خصوص منوچهر باديه (مالک و متولي تيم نفتون تهران) که با ارتکاب رفتارهاي غير ورزشي مبني بر تلاش براي تطميع مقامات رسمي مسابقه و ايجاد روابط ناسالم ، سعي در اعمال مقاصد غير قانوني خود داشته و با توجه به اظهارات ضد و نقيض و غير مستند ايشان در توجه دادن اتهامات به برخي افراد شاغل در فوتبال و نيز با توجه به مطالب مذکور در ابتداي بخش سوم اين دادنامه و سوابق سوء انضباطي ايشان، کميته انضباطي نامبرده را متخلف شناخته و مستندا به ماده 62 آئين نامه انضباطي فيفا مصوب 2011 ميلادي و ماده 21 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي و ماده 40 آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال حکم بر محروميت وي از کليه فعاليت هاي مرتبط با فوتبال به مدت ده سال صادر و اعلام مي کند.

بخش سوم :در جريان رسيدگي به موضوعات اين پرونده، بروز تخلفات ديگري نيز محرز گرديده که کميته انضباطي ضمن انجام تحقيقات لازم و بررسي مدارک و دلايل مربوطه به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد : 

1 – در خصوص تخلف رضا کرمانشاهي (داور فوتبال)، مبني بر ايجاد رابطه غير قانوني و خارج از عرف و مقررات فوتبال از طريق پذيرش درخواست منوچهر باديه جهت تمهيد مقدمات توافق غير قانوني براي تطميع داور ، با توجه به مستندات موجود و اقرار طرفين به برگزاري جلسه اي در مکاني خاص ، کميته انضباطي رفتار کرمانشاهي را خارج از شان حرفه اي و مغاير با موازين فوتبال دانسته و مستندا به ماده 62 آئين نامه انضباطي فيفا مصوب 2011 ميلادي و ماده 21 قانون اخلاق فيفا مصوب سال 2012 ميلادي و ماده 40 آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال نامبرده را به پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال جريمه نقدي و شش ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال محکوم مي کند.

2-در خصوص رفتار غير قانوني و خارج از عرف فوتبال حسين شمس (ناظر مسابقات) با برخي مقامات رسمي مسابقه ، که شرح آن در پرونده مضبوط است با توجه به مدارک و مستندات و از جمله اظهارات صريح ايشان مبني اقدامات خارج از حيطه وظايف محوله ، کميته انضباطي با توجه به مققرات اخلاق و انضباطي فيفا ، مستندا به ماده 21 آئين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال ، به ايشان تذکرداده مي شود که صرفا در حيطه وظايف و تکاليف خود عمل کرده و از هرگونه ارتباط خارج از عرف و قانون خود داري کند.

مدت محروميت هاي مندرج در اين دادنامه با احتساب ايام محروميت ناشي از دستور موقت صادر شده بوده و راي صادر شده مستندا به ماده 15 آئين نامه انضباطي غير قطعي و ظرف مهلت قانوني قابل تجديدنظر در کميته استيناف فدراسيون فوتبال است. اتمام دوره محروميت منوط به پرداخت جريمه هاي نقدي مي باشد.

منبع:سایت فدراسیون فوتبال

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی