یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ | Sunday 23 June 2024

امیدوارم هرچه زودتر مردم شهرم این آگاهی را پیداکنندواین سرمایه ها را برای نسلی که نابودشان کردیم ازاین به بعد حفظ کرده وبرای آنان کارواشتغال ایجادکرده تاشایدخداوند لطف وبخشش خود را شامل حال ما سازد

 

به گزارش انارما،آقای حسن علوی عضو شورای اسلامی شهرانار درگفتگویی با انار ما ابتدا درخصوص عدم استفاده ازظرفیتها پتانسیل واستعدادهای شهرستان انار گفت:متاسفانه جامعه ما از مدیریت علمی وعملی که ستون هرجامعه ای را تشکیل میدهد خبري نیست .زیرا اغلب دستوری بوده وبدون درد سربودن را ترجیح میدهندکه قاعدتا اینچنین جامعه ای به پیشرفت وخوشبختی نخواهد رسید ودرسه دهه گذشته شهرمان چنین بوده که زیرمجموعه های بسیارضعیفی راتشکیل داده واین سیکل معیوب همچنان ادامه دارد وی تاکید کرد تازمانیکه مدیریت واقعی حاکم نشود وضعیت شهرمان ازاین بهتر نخواهد شد.

علوی

این عضو شورای شهرانارافزود:علیرغم اینکه شهرما ازتمام امکانات مالی برخورداربوده چون فاقد زیر مجموعه مدیریتی بوده واین رااکنون مردم بخوبی حس میکنند اظهاری امیدواری کرد ازگذشته درس گرفته وآینده را آنطور که بایدباشد بسازند.

علوی به نقش زنان درمدیریت وسرمایه گذاری درشهرستان انار پاسخ دادوگفت:اگربخواهیم حقیقت رابپذیریم باید واقعیت ها رادریابیم.زنان جامعه ما مظلوم واقع شدهاند وحقوق اساسی آنها کاملا نادیده گرفته شده زیرا درجامعه مرد سالاری جایگاه والایی که پیامبرگرامی اسلام برای آنان قائل شده معنايي و مفهومي ندارد.اولا باید حقوق اساسی زنان رابه رسمیت شناخت واز ظلمی که درحق آنان انجام گرفته عذرخواهی کرد تا معنای تساوي حقوق زن ومرد به حقیقت بپیوندد-وزمینه رشد فکری وشغلی آنان فراهم گردد.

علوی بااشاره به اینکه ایثار فداکاری تحمل درد ورنج صبر وبردباری ووفای به عهد زنان بمراتب ازمردان بیشتر است .گفت:برای نمونه مثالی میزنم زمانیکه یک مرد همسرش به دیار باقی شتافت باداشتن حداقل یک فرزند قدرت زندگی کار-تلاش ونگهداری فرزند را درخود نمی بیند وازدیگران یاری میجوید امازنان ثابت کرده اندچنانجه همسران را ازدست بدهند باداشتن چندین فرزند بدون هیچ پشتوانه ای با ایثارهرچه تمامترفرزندان خود رابزرگ وبه بالاترین جایگاه میرسانند وهرگزازمشکلات دراین زمینه دم نیمزنند.

وی گفت اگر به وضیعت کنکور وقبولشدگان نگاه کنیم میبینیم که 67درصد دختران و33درصد پسرانتشکیل میدهند این یعنی پیشرفت آنها واکنون درمیابیم که درتمام موارد ازمردان پیشی گرفته اند که بایستی زمینه کار وتلاش آنها رادرکارخانه ها ودیگرمراکزمناسب با وضعیت روحی وجسمی وطاقت کاری آنان را هرچه زودتر فراهم کنیم.

علوی که خود مطالعات وتحقیقاتی دربخش سرمایه وتوسعه دارد درجواب توسعه وسرمایه گذاری شهرستان انار گفت:اگرمردمی خود را فراموش کنند قطعا نابود خواهند شد-همانطورکه تاکنون چنین چیزی اتفاق افتاده است .نامبرده تاکید کرد:استفاده ازمنابع آبهای زیرزمینی که متعلق به نسل آینده است وخرج کردن آن بدون آنکه سرمایه گذاری برای نسل آیند انجام شود یک نسل کشی است بدون آنکه متوجه این امر گردیم مانسل آینده را بطور کامل نابود کردیم وبرای این نابودی هم افتخار میکنیم.

علوی افزود :بیشترین فیش خریداری شده حج به مبلغ بیست میلیون تومان برای چندمین بار ازمناطق ما خریداری شده وبا هزینه های بسیار زیادی که به همراه آن بوجود می آیدوخنده دارتر اینکه میگویند خداقسمت کرده یعنی خون نسل های آینده رادرشیشه کرده وبراحتی سرمیکشندوازخدا وپیامبر سخن میگویند. نامبرده افزود: بدانید زودتر ازآنچه شما فکر میکنید این وضعیت تغییرخواهد کرد وبه نان شب محتاج خواهید شد.

عضو شورای شهرانار ادامه داد:امیدوارم هرچه زودتر مردم شهرم این آگاهی را پیداکنندواین سرمایه ها را برای نسلی که نابودشان کردیم ازاین به بعد حفظ کرده وبرای آنان کارواشتغال ایجادکرده تاشایدخداوند لطف وبخشش خود را شامل حال ما سازد

حسن علوی درباره برون رفت اراقتصاد تک محصولی گفت:کافی است گرمای نزدیک به44درجه تقریبا 20روزرا دراوایل مردادماه

که باعث ضرر و زیان بسیاری برای کشاورزان شدمدنظرقرارداده وچنانچه این گرما ده روز دیگر ادامه پیدامیکردمیتوان گفت تولیدکشاورزان نابود میشدوحتی درختان نیز خشک میشدند. وی افزودطبق نظر کارشناسان سالهای آینده شدت گرما افزایش می یابد واین زنگ خطری است که بیداری کشاورزان را می طلبد تابرای آینده برنامه ریزی کنند .

علوی درپایان تاکید کرد تنها راه نجات منطقه استفاده از صنعت برای سرمایه گذاری است وتشکیل تعاونی های صنعتی که معضل بیکاری جوانان واقتصاد آینده خود را تامین کنند

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

واژگونی خونین بخاطر خواب آلودگی راننده پژو پارس درمحور انار _ یزد

به گزارش پایگاه خبری انارما؛ حسن زمانی رییس مرکز اورژانس انار گفت: ساعت ۵:۱۷ صبح امروز ۲۲ خرداد ماه یک‌مورد واژگونی سواری پژو پارس در ۲۰ کیلومتری محور انار – یزد به مرکز عملیات اورژانس گزارش داد ...

یادداشت های خصوصی