دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | Monday 30 January 2023

آگهی مزایده و فروش زمین پسته( نوبت اول ) ، این مزایده و فروش از قیمتی شروع میشود که طبق نظریه کارشناس معین شده است

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۱۱۰ اجرای احکام دادگاه انار با طرفیت له امین زینلی فرزند محمدعلی و محکوم علیه منصور آزادی طلب داودآبادی فرزند حسن مبنی بر مطالبه وجه ، محکوم علیه یک قطعه زمین مشجر پسته از اراضی فردوسیه امین شهر انار به مساحت ۲۰۰ قصب به انضمام یک و نیم ساعت آب از چاه موتور مذکور با مشخصات ذیل در قبال پرداخت بدهی خود جهت مزایده و فروش به این اجرای احکام معرفی ، بدینوسیله واحد اجرای احکام دادگاه انار در نظر دارد به استناد مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۶ و ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی ملک مذکور را آگهی و نسبت به مزایده و فروش اقدام نماید .مزایده و فروش از قیمتی شروع میشود که طبق نظریه کارشناس معین شده است و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید متقاضیان خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک مورد نظر تحقیق و بازدید به عمل آورده و تقاضای خود را تا قبل از شروع مزایده تحویل اجرای احکام دهند.

جلسه مزایده در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ صبح در محل اجرای احکام دادگاه انار با حضور شرکت کنندگان در مزایده تشکیل خواهد شد شرکت کنندگان می توانند در مهلت تعیین شده جهت گشودن پاکتهای ارسالی حضور داشته باشند پس از مشخص شدن برنده مزایده باید ده درصد بهای فی المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که در مهلت مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

 

مشخصات ملک: زمین مشجر پسته دارای رقم اکبری و کله قوچی به تعداد ۸ ردیف در جهت شرقی – غربی از اراضی فردوسیه امین شهر با حدود اربعه شمالاً به اراضی رهاشده جنوباً به خیابان و اراضی مشجر، شرقاً به خیابان و غرباً به اراضی مشجر خانم نجمه ذوالفقاری به مساحت عرفی ۲۰۰ قصب به ارزش هشتاد میلیون تومان براورد می گردد.

میزان یک و نیم ساعت حقابه از چاه کشاورزی موسوم به فردوسیه آزادی دارای پنج و نیم دانگ با پروانه دارای دبی ۳۵ لیتر در ثانیه در گردش یازده شبانه روز به مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیون تومان براورد می گردد.

ارزش ریالی ملک فوق با حقابه مجموعاً به مبلغ دویست و پنجاه و یک میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.

مریم زینلی – دادورز اجرای احکام مدنی انار

شماره پرونده:

۹۹۰۹۹۸۳۴۳۱۳۰۰۹۳۰

شماره آگهی:

۱۴۰۰۲۱۴۶۰۰۰۰۱۲۱۶۹۷

شعبه صادر کننده:

شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان انار

تاریخ صدور:

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

موضوع آگهی:

موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده)

 

 

 

نقشه ماهواره ای مزایده و فروش اموال غیر منقول در نوبت اول

 

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

ویژه برنامه شب یلدا با حضور کمدین امیر فضل آبادی در انار

جشن بزرگ یلدایی با حضور کمدین امیر فضل آبادی(مندلو) در دانشگاه آزاد اسلامی انار برگزار شد. ...

یادداشت های خصوصی