جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ | Friday 19 April 2024

در قانون مجازات اسلامی منبعث‌ از موازین فقهی دیه زن نصف دیه مرد است. البته مبنای این تشریع قاعدتا مسئولیت ها و ولایتی است که مرد در خانواده بر عهده دارد و فقدان وی در خانواده، زندگی را با چالش های اقتصادی و اجتماعی مواجه می سازد.

در قانون مجازات اسلامی منبعث‌ از موازین فقهی دیه زن نصف دیه مرد است. البته مبنای این تشریع قاعدتا مسئولیت ها و ولایتی است که مرد در خانواده بر عهده دارد و فقدان وی در خانواده، زندگی را با چالش های اقتصادی و اجتماعی مواجه می سازد.

البته حکم تنصیف دیه در تمام موارد قتل ‌و برخی اعضای بدن قابل اعمال است و در برخی از اعضای بدن دیه آن عضو در مرد و زن برابر است. قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده است که دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقابل می یابد.

بنابراین اگر دیه عضو‌ زن تا کمتر از ۳۰۰ میلیون‌تومان باشد، با دیه عضو مرد برابر است و اگر به ۳۰۰ میلیون یا بیشتر برسد، نصف می شود. با یک مثال این موضوع تبیین می شود؛

دیه یک انگشت یک دهم دیه کامل است که کمتر از ثلث دیه محسوب می شود و بنابراین در زنان و مردان این دیه انگشت برابر است. اما دیه یک چشم نصف دیه کامل است که به واسطه بالاتر از ثلث بودن، در زنان نصف می شود که معادل ربع دیه کامل خواهد بود. البته در قانون مجازات اسلامی تدبیری پیش بینی شده است تا جبران کسری دیه زن تا سقف دیه مرد در مواردی که میزان دیه نصف ‌می شود، پرداخت گردد.

به همین منظور صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف گردیده است تا کسری دیه زن را تا سقف دیه مرد بپردازد. بنابراین در عمل این تکلیف قانونی موجب گردیده است تا میزان خسارت پرداختی به اشخاص فارغ از جنسیت صورت گیرد.

در حقیقت در مواردی چون نابینایی یک چشم، ربع دیه کامل از سوی محکوم علیه به عنوان دیه به زن پرداخت می شود و ربع دیگر تحت عنوان تفاوت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی قابل پرداخت خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۳در شهرستان انار

برنامه تحویل سال در شهرستان انار برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی