امام جمعه شهرستان انار:در طول این سی و چند سال ملت ایران هیچ گاه در مقابل آمریکا این چنین خفیف و حقیر نشده است

وقتی ما مسائل اقتصادی کشور را بسیار بد و غیرواقع تر از واقعیت نزد دشمن جلوه دهیم خب مسلم است که دشمن احساس قدرت میکند…