آداب و رسوم برداشت پسته در شهرستان انار

بعد از اينكه مرحله ي اول پوك زدايي(پوك گيري) انجام شد.پسته ها براي شستشو وارد دستگاهي ميشوند كه در آن 4دوش تعبيه شده كه انها را شسته و پوست ها و نخاله هاي اضافي را جدا ميكند