دعوت جهادکشاورزی انار از کسانی که در طول سال جاری کمترین سمپاشی را انجام داده اند

کشاورزانی که کمترین تعداد سمپاشی را در طول سال جاری انجام داده اند به واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی انار مراجعه نموده و تجارب خود را در اختیار کارشناسان این مدیریت قرار دهند و ازآنها…