شفاف سازی در خصوص حفر یک چاه:

اطلاعیه ای شرکت آب منطقه ای استان کرمان در خصوص حفر یک چاه در شمش انار

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کرمان پیرو حفر یک چاه در محدوده شمش انار اطلاعیه ای به شرح ذیل به انارما ارسال کرده است:نظر به انتشار برخی اخبار و اطلاعات نادرست از طریق برخی سایت ها …