رفع ابهامات در خصوص یک چاه بحث برانگیز:

توضیحات رئیس اداره منابع آب شهرستان در خصوص حفر چاه در منطقه انار

انارما با توجه به اقدام برای حفر یک چاه بحث برانگیز در روز های اخیر در اطراف انار، برای شفاف سازی در این زمینه و رفع ابهامات در خصوص کاربری این چاه،  مصاحبه ای به شرح ذیل با قاضی زاده رئیس اداره منابع آب شهرستان انار انجام داده است: قاضی زاده : از آنجایی که […]