مجلس و قوه قضائیه در جریان توافق با FATFنیستند/ برخی از افراد مذاکره کننده با FATFاصلا حق مذاکره و توافق را نداشتند

حسین مهرابی بشرآبادی تأکید کرد:می گویند وزارت اقتصاد طرف قرارداد بوده که باز هم مشخص نیست وزیر اقتصاد این کار را انجام داده یا رئیس کل بانک مرکزی یا معاون وزیر که برخی از اینها اصلا حق مذاکره و توافق را …