(شیره گیری از خرما ) در منوجان

گزارش تصویری/دوشاپ پزی در منوجان

مینوجهان: دوشاب پزی(شیره گیری از خرما ) در منوجان که در گویش محلی آنر را “دوش اوو “می خوانند سابقه طولانی دارد وبه اندازه قدمت نخل وخرما در منطقه سابقه دارد آنچه می بینیدگزارش تصویری از تهیه “دوش اوو”در یکی از روستاهای منوجان است.                       […]