توضیحات دکتر برجی رئیس شبکه بهداشت و درمان در خصوص شیوع بیماری های خطرناک(هاری و سالک)و تعداد معدود قبول شدگان اناری در آزمون دانشگاه علوم پزشکی

که ایشان نقشه ساخت کلینیک را به ما تحویل دادند و بعد از تایید آن توسط دانشگاه علوم پزشکی در همین هفته یا هفته آینده برای آغاز ساخت تحویل پیمانکار داده میشود