برگزاری فراخوانی و رزم شبانه گردان بیت المقدس در انار

کلاسهای اصول و قواعد پیاده روی شبانه همراه با انفجارهای نمادین، جهت یابی و ستاره شناسی آشنایی با تاکتیک ها در شب از جمله برنامه های این فراخوانی می باشد.