کلانشهرهادر تیر رس نگاه مسئولان؛ریزگردهانفس ریگانی‌‌ها را به شماره انداخت

این روزها در بحث ریزگردها نگاه مسئولین کشوری فقط به استان های خوزستان،تهران، کرمانشاه و کلانشهرهاست و سالهاست مردم شهرستان ریگان با پدیده شوم ریزگرها دست و پنجه نرم می کنند .