انارما بررسی میکند:

جلسات شورای شهر انار چرا به شکل رسمی برگزار نمیشود؟

انارما: چندی است که خبرنگار انارما برای تهیه ی گزارش از جلسات شورای شهر که آخرینش شب گذشته بود در محل شورای شهر انار حاضر میشود اما در هنگام حضور در جلسه مشخص میشود که به دلیل حاضر نبودن یکی از اعضا که این روزها پای ثابت غیبت ها در جلسات شورای شهر هشت و […]