کیفیت نامطلوب نان های دولتی صدای مردم انار را درآورده است

تخلفاتی در چانه و کیفیت نان ها نیز صورت می گیرد و قیمت انواع نان اعم از سنتی و فانتزی و حتی نانوایی های آزادپز کاملا متفاوت است و گویا تعرفه قیمتی در این بخش وجود ندارد…