صحبت های نخبه اناری/دکتر مهرابی اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

وی به سرمایه گذاری در بخش خدمات تاکید کرد و گفت:مردم حاضرند برای ارائه خدمات پول بپردازند و لذا در انار فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری در بخش های رفاهی وجود دارد