سخنی با نماینده منتخب مردم انار

برآن شدیم تا درآستانه مجلس دهم سخنی با نماینده جدید مردم شهرستان انار آقای مهندس احمد انارکی محمدی داشته باشیم .