چرا آفتاب برجام به وام ازدواج نمی تابد

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بپرسیده باشید یا از شما بپرسند که ازدواج خوب است یا بد ؟! و اغلب به شوخی یا جدی جواب این است که ” ازدواج نکن که بدبخت می شوی” …