پهلوان ذاکری در زورخانه شهدای انارکی و حضورش در «ماه عسل»

سیزدهمین قاب ماه عسل رمضان ۹۵، با نمایش زندگی متفاوت پهلوان ذاکر به اتمام رسید که برای نسل جوان جذابیت های متفاوتی داشت.