کارخانه روغن نباتی گلناز تعطیل شد

هیئت مدیره کارخانه روغن نباتی گلناز از تعطیلی این کارخانه خبر داد. علت این تعطیلی عدم نقدینگی اعلام شده است.