آقای رئیس جمهور؛ خواهش می‌کنم «خفت» را معنا بفرمایید!

آنقدر که یادم هست آقای رییس جمهور فرموده بودند برجام برای ما عزت آورده است!