عده ای برای بدنام کردن شهر انار و ترویج بدحجابی برنامه ریزی شده عمل میکنند

امام جمعه انار گفت: در خواب غفلت نباشیم و به دشمنان اعتماد نکنیم آنها میخواهند حجاب را بردارند تا اسلام نابود شود .