تجمع اعتراض آمیز مردم انار مقابل دادسرای انقلاب دربرابر گفتمان غیرانقلابی یک سایت

جمعی از مردم شهر انار صبح یک شنبه ۲۱خردادماه مقابل دادسرای انقلاب شهرستان انار در برابرگفتمان غربی و غیر انقلابی یک سایت در شهرستان انار تجمع و راهپیمایی اعتراض آمیز برگزار کردند.