دکتر انارکی محمدی:کدورت ها را کنار بگذاریم و همه با هم به یک سو گام برداریم

در بحث خدمات بهداشتی و درمانی شهر انار با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است

دکتر انارکی محمدی در این جلسه گفت: در درجه اول در بحث درمانی انار مشکل کمبود نیروی انسانی وجود دارد بدین صورت که اگر بیمارستان هم در انار ساخته شود مطمئنا در بحث چارت اداری آن با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهیم بود. وی  با اشاره به کمبود امکانات بهداشتی در انار گفت: وقتیکه یک […]